Initiativet smartariktlinjer vill försöka förbättra kvaliteten på smärtvård inom primärvården. Tidigare riktlinjer (”guidelines”) har utvecklats av många organisationer. Tyvärr kan dessa viktiga riktlinjer ibland inte vara tillräckligt specifika för att fungera rutinmässigt i kontakten mellan patient och läkare.
Smartariktlinjer har startats för att sammanställa kliniska flödesscheman vilka skall ha vetenskaplig grund och praktisk förankring.
På detta sätt skall även vårdgivare icke specialiserade inom smärta kunna få aktuell medicinsk information som vägledning för att kunna hantera patientens smärta på ett korrekt sätt. Det är ett svenskt initiativ och utvecklas av svenska läkare och paramedicinare.

Styrgrupp inom smartariktlinjer är Karsten Ahlbeck, specialistläkare i smärtlindring; Cecilia Norrbrink, leg sjukgymnast och medicine doktor samt Ingrid Barsne,specialistläkare i allmänmedicin.

Projektet sponsras av Grunenthal Sweden AB, som dock ej har något inflytande över innehållet.