Läkemedelsbehandling

Styrs av effekter och biverkningar.
Typen av neuropatisk smärta bestämmer substansval:

 

Lokal perifer neuropatisk smärta


Substans


Effektivitet1


Rang­ordning2


Lidokainplåster


+++


1


Tricykliska antidepressiva (TCA)

 

 
++

 2


Gabapentin


Pregabalin


Opioid

 


3


Tramadol

1+++: optimal, ++: betydande; +: viss effekt.
2 Baseras på effekter och biverkningar.

 


Alla övriga typer av neuropatisk smärta


Substans


Effektivitet


Rang­ordning


TCA

 

 

 

 
++

 
1

 


Gabapentin


Pregabalin


Selektiva noradrenalin- återupptagshämmare
(SNRI)2


Opioid

 


3


Tramadol

 

Akut neuropatisk smärta

För patienter med akut neuropatisk smärta, neuropatisk cancersmärta eller svåra episodiska smärttillstånd, där det krävs snabb smärtlindring vid titrering av ett förstahandsläkemedel till en verksam dos, kan opioida analgetika eller tramadol användas, enskilt eller i kombination med någon av förstahandsterapierna.

 

Blandad smärta

Kombinationer av olika smärttillstånd är vanliga. Den starkaste smärtkomponenten avgör den primära behandlingsinriktningen.

 

Anmärkningar
1. Eftersom biverkningar förkommer för alla centralt aktiva läkemedel ska initialdosen anpassas. Dostitreringen bör normalt vara långsammare än vad FASS rekommenderar.

2. Om opioider används ska man efter effektutvärdering med kortverkande opioider endast använda preparat med långsam frisättning (förutom eventuell vidbehovsmedicinering).

 

Referenser

Finnerup m. fl., 2005

Attal m. fl., 2006

Dworkin m. fl., 2007

Finnerup m. fl., 2007

Läkemedelsverket, 2007